O nas

Cele i zadania

UMedical Reports stanowią organ Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, służący publikacji w otwartym dostępie (Open Access) oryginalnych monografii naukowych autorskich lub wieloautorskich w języku polskim lub angielskim. Tematyka prac powinna obejmować zagadnienia z zakresu dyscyplin nauk farmaceutycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także prac o charakterze pokrewnym lub interdyscyplinarnym, jeśli są one powiązane z obszarem zainteresowań ww. dyscyplin.

Seria wydawnicza UMedical Reports została powołana do życia jako wszechstronne forum wymiany myśli, doświadczeń oraz najnowszych wyników badań pracowników nauki i ochrony zdrowia, doktorantów i studentów. W szczególności zapraszamy do publikowania monografii będących podsumowaniem dorobku naukowego, przedstawiających oryginalne rozwiązania problemów naukowych oraz osiągnięcia naukowe wnoszące znaczny wkład w rozwój ww. dyscyplin. Ponadto zachęcamy do publikacji młodych autorów, chcących podzielić się swoimi wartościowymi osiągnięciami naukowymi.

Wszystkie zgłaszane prace naukowe poddawane są rygorystycznemu procesowi recenzji zgodnie z zasadami dobrej praktyki publikacyjnej.

Informujemy, że Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest ujęte w wykazie wydawców ogłoszonym w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I, Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 60000). Za publikację monografii autorzy otrzymują 80 pkt, za publikację rozdziału – 20 pkt.

2024 © Uniwersytet Medyczny w Łodzi